Regulamin

R E G U L A M I N

Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu i rezerwacji miejsc

noclegowych w obiekcie „Noclegi LUNA”

w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 8

 

   1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15°°, a kończy o godzinie 10°° dnia następnego.
   2. Zakwaterowanie Gości odbywa się w godzinach od 15°° do 21°°. Możliwe jest zakwaterowanie w innych godzinach po wcześniejszym skontaktowaniu się z właścicielem (telefon 502 157 665).
   3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach; 22°° – 6°°.
   4. W chwili przyjazdu Goście są zobowiązani do okazania ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz zapłaty należności za nocleg. Goście nie posiadający ważnego dokumentu nie zostaną przyjęci.
   5. Pokoje są sprzedawane tylko w całości, ale pokoje 4- i 5-osobowe mogą być sprzedawane jako pojedyncze miejsca za porozumieniem wszystkich Gości. Każde łóżko w tych pokojach jest przeznaczone wyłącznie dla jednej osoby.
   6. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji „z góry” w dniu przyjazdu. Nie jest możliwe wydanie kluczy do pokoju bez dokonania pełnej zapłaty.
   7. Obowiązujące ceny są podane w PLN i zawierają 8% podatku VAT. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała – regulowana jest dostępnością miejsc oraz długością pobytu i ilością osób w grupie. Dom noclegowy LUNA zastrzega sobie prawo zmiany cen na czas wydarzeń kulturalnych i sportowych w Wołowie i okolicy. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej http://www.luna-noclegi.pl w zakładce „cennik”.
   8. Dom noclegowy LUNA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie domu noclegowego, lub jest pod wpływem alkoholu albo innych środków psychoaktywnych.
   9. Dom noclegowy LUNA zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych takich jak; zakłócanie ciszy nocnej, naruszanie godności i dóbr osobistych lub agresja w stosunku do innych osób, zażywanie środków psychoaktywnych lub nadużywanie alkoholu, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna.
   10. Każda osoba zakłócająca spokój lub bezpieczeństwo, zostanie niezwłocznie wyproszona z domu bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt. Za ewentualną interwencję służb zewnętrznych wynikającą z niewłaściwego zachowania się Gościa, ponosi on pełną odpowiedzialność.
   11. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych – kara za nieprzestrzeganie tego zakazu wynosi 100 złotych.
   12. Goście są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zabrania się używania grzałek i innych urządzeń i grzejników, które nie są na wyposażeniu obiektu.
   13. Na terenie domu noclegowego obowiązuje zakaz przebywania osób które nie są zameldowane. Goście osób zameldowanych mogą przebywać na terenie wyłącznie za zgodą i wiedzą właściciela, nie dłużej jednak niż do godziny 22°°
   14. Obowiązkiem Gości jest utrzymywanie porządku zarówno w pokojach jak i w częściach wspólnych domu. Sprzątanie w pokojach podczas pobytu grupy jest możliwe na żądanie i tylko w przypadku pobytu grupy powyżej 7 dni.
   15. Do obowiązków Gości należy dbanie o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania obiektu w stanie zastanym. Do tych obowiązków należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych po każdorazowym użyciu – ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
   16. Wszystkie płatności za pobyt grupy muszą być dokonane w dniu przyjazdu lub przelewem przed zameldowaniem grupy. Organizator pobytu grupowego lub firma zakwaterowująca pracowników zobowiązane są do przedłożenia listy osób podlegających zakwaterowaniu.
   17. Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia, dokonane przez uczestników pobytu grupowego odpowiada opiekun grupy lub firma, a w przypadku osób indywidualnych, osoba, która dokonała szkody.
   18. W przypadku zagubienia przez Gości kluczy od pokoju, LUNA pobierze karę w wysokości 25 złotych, a w przypadku utraty kluczy od drzwi zewnętrznych karę w wysokości 50 zł za każdy klucz z uwagi na konieczność wymiany zamka.
   19. Każdy Gość zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy lub właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie, oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i koszt ich usunięcia pokrywa klient. Dotyczy to również kosztów usunięcia nadmiernego  zabrudzenia, zatłuszczenia elementów wyposażenia obiektu, wykraczającego ponad zabrudzenie wynikające z normalnego używania – gdy wymaga to wynajęcia specjalnej ekipy do usuwania plam, np. na wykładzinie podłogowej czy zatłuszczenie materaca.
   20. Gość nie może przekazać pokoju/łóżka osobom trzecim bez wiedzy i zgody właściciela nawet, jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który uiścił on opłatę.
   21. Przedłużenie zamierzonego i opłaconego pobytu jest możliwe po zgłoszeniu właścicielowi, z wyprzedzeniem 24 godzinnym przed planowanym terminem opuszczenia pokoju, o ile pokój ten nie był wcześniej zarezerwowany.
   22. Każda zmiana (np. zmniejszenie) ilości osób już zameldowanych, zwłaszcza w pokojach wieloosobowych, wymaga zgłoszenia. Brak zgłoszenia powoduje naliczanie należności za pobyt, mimo zwolnienia miejsca noclegowego.
   23. W przypadku nie opuszczenia pokoju do godz. 10°° dnia, w którym pokój ten winien być zwolniony, a był on wcześniej zarezerwowany dla następnych Gości, obsługa domu noclegowego ma prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy, spisania ich i przetrzymania w depozycie do czasu odbioru przez właściciela rzeczy.
   24. Dom noclegowy LUNA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i osobiste, pozostawione w pokojach. Rzeczy te można przekazać do depozytu.
   25. Okres przetrzymywania rzeczy przekazanych/przyjętych do depozytu nie może przekroczyć 30 dni. Po tym okresie zostaną one przekazane do biura rzeczy znalezionych lub zutylizowane.
   26. Dom noclegowy „Noclegi LUNA” zapewnia nieograniczony dostęp do części wspólnych jak; kuchnia wraz z pełnym wyposażeniem, w.c, łazienka (ciepła i zimna woda), ogrzewanie centralne, internet Wi-Fi, telewizja cyfrowa naziemna, parking dla samochodu osobowego (po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności). Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za awarie i systemowe wyłączenia powstałe nie z jego winy (woda, prąd, gaz, światło itp.).
    Dostęp do internetu: sieć – LUNA NOCLEGI, hasło – luna1234
   27. Istnieje możliwość zaakceptowania pobytu małych zwierząt (pies, kot) tylko w przypadku rezerwacji i opłaty za cały pokój. Pobyt zwierzęcia musi być potwierdzony przez dom noclegowy przed przyjazdem Gości. Za pobyt zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 15,00 złotych za dobę oraz kaucja w wysokości 100,00 złotych na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. Kaucja podlega zwrotowi o ile zwierzę nie wyrządziło żadnych szkód.
   28. Przy dokonywaniu rezerwacji przez Gości indywidualnych na 10 lub więcej dni przed przyjazdem, wymagana jest zaliczka w wysokości około 30% kwoty całej rezerwacji. Pozostała kwota powinna wpłynąć na konto bankowe domu noclegowego najpóźniej na 3 dni przed przyjazdem Gości. Brak w/w wpłat na wskazane poniżej konto powoduje anulowanie rezerwacji. W uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach istnieje możliwość dopłaty pozostałej kwoty w dniu przyjazdu.
   29. Wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w całości jeżeli klient zrezygnuje z rezerwacji i powiadomi o tym właściciela telefonicznie lub drogą mailową na adres lunanoclegi@gmail.com najpóźniej na 7 dni przed umówionym terminem rezerwacji. Po tym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi.
   30. W przypadku nie stawienia się Gości w dniu rozpoczęcia rezerwacji, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę noclegową oraz skasowania rezerwacji na pozostałe noclegi o ile nie otrzymamy od Gościa informacji o późniejszym przyjeździe.
   31. Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup pracowniczych lub turystycznych, warunki płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy.
   32. Przy pobytach pracowniczych lub innych grup powyżej pięciu osób, może być pobierany depozyt grupowy w wysokości 50,00 złotych od osoby. Depozyt  podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu pobytu, o ile nie zostaną stwierdzone szkody na wyposażeniu domu noclegowego. W razie stwierdzenia szkód, o ich wartości i sposobie zadośćuczynienia decyduje właściciel domu noclegowego. O ile pobrany depozyt nie pokryje wartości dokonanej szkody organizator/firma jest zobowiązany do wyrównania szkody.
   33. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na wskazane konto zaliczki lub całej kwoty rezerwacji.
   34. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją tego regulaminu.
   35. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką lub przelewem na konto w PKO BP nr 74 1020 5242 0000 2202 0111 1624, właściciel UNI-Roto Ryszard Matraj, ul. Wojska Polskiego 8, 56-100 Wołów, tel. kom. 502 157 665.